Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów online za pośrednictwem strony internetowej atrakcji turystycznej „Kolejkowo”

§1
Sprzedaż on-line

 1.  Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi KOLEJKOWO SA ul. Legnicka 2 58-506 Jelenia Góra, NIP: 6112732881, zwany dalej ORGANIZATOREM.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.kolejkowo.pl:
  1. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  2. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
  3. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.
 5. Bilety pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 30 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 7. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone. Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną – kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.
 8. W przypadku braku wiadomości ze strony operatora płatności, prosimy o kontakt z obsługę Kolejkowa w godzinach pracy atrakcji.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.platnosci.pl, oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 10. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 11. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 12. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Kolejkowo.
 13. Zaleca się, aby Kupujący wydrukował bilet / bilety, które otrzyma w mailu.
 14. Poprzez system sprzedaży on-line dostępne są bilety na zwiedzanie wystawy oraz na warsztaty modelarskie upoważniające do jednorazowego wejścia. Aktualny grafik dni i godzin poszczególnych wydarzeń podawany jest na stronie www.kolejkowo.pl
 15. Bilety online sprzedawane są na określony dzień i godzinę.
 16. Bilety na wystawę upoważniają do zwiedzania bez konieczności oczekiwania w kolejce na wejście jedynie o godzinie, na którą zostały zakupione. Bilet można wykorzystać o dowolnej godzinie w danym dniu, jednak może to powodować konieczność oczekiwania na wolne miejsce wstępu.
 17. Bilety na warsztaty modelarskie upoważniają do wejścia jedynie o godzinie, na którą zostały kupione. Szczegółowy program zajęć oraz cennik dostępne są na stronie www.kolejkowo.pl
 18. Na zajęcia modelarskie należy przybyć najpóźniej 10 minut przed ich rozpoczęciem. Po godzinie rozpoczęcia zajęć osoby spóźnione nie będą na nie wpuszczane. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku spóźnienia całej grupy. W przypadku nieobecności na zajęciach, w tym z powodu spóźnienia, nie przysługuje zwrot opłaty za bilet ani wymiana biletu na inne zajęcia.
 19. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety indywidualne: normalne i ulgowe.
 20. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki obsłudze przed wejściem do atrakcji turystycznej Kolejkowo. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia do atrakcji turystycznej Kolejkowo - są nieważne.
 21. Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się do 26 roku życia, niepełnosprawnym, emerytom i rencistom, które posiadają stosowny dokument potwierdzający ich statut.
 22. KOLEJKOWO SA zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 23. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej atrakcji turystycznej Kolejkowo.
 24. KOLEJKOWO SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

§2
Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy wstęp do atrakcji turystycznej Kolejkowo nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie KOLEJKOWO SA, Spółka przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.
 2. Zwrotu można dokonać w kasach biletowych w atrakcji turystycznej Kolejkowo, przesyłając bilety na adres: KOLEJKOWO SA ul. Legnicka 2, 58-506 Jelenia Góra lub drogą e-mailową na adres biuro@kolejkowo.pl
 3. Zwrot pieniędzy dokonywany jest w formie zwrotu gotówki w kasie Kolejkowa a w pozostałych przypadkach przy użyciu tego samego kanału płatności, jaki został użyty do ich zakupu.
 4. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 5. KOLEJKOWO SA nie przewiduje anulacji zakupionych poprzez system rezerwacji online biletów i informuje o braku możliwości ich zwrotów.
 6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na adres biuro@kolejkowo.pl lub kasie biletowej atrakcji turystycznej Kolejkowo.
 7. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.
 8. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90 za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl., pocztą elektroniczną – kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.

 

§3
Ochrona danych Kupującego

 1. Administratorem danych osobowych jest KOLEJKOWO SA ul. Legnicka 2, 58-506 Jelenia Góra, NIP: 6112732881
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej - RODO.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez Organizatora.
 5. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez KOLEJKOWO SA w ramach sprzedaży biletów będą wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów.
 6. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez KOLEJKOWO SA w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach marketingowych wyłącznie po udzieleniu zgody przez osobę udostępniającą dane osobowe.
 7. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez KOLEJKOWO SA danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 8. KOLEJKOWO SA powierza przetwarzanie danych osobom trzecim wyłącznie w celu realizacji usługi tj. podmiotom realizującym płatności elektroniczne. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Kupującego.
 9. KOLEJKOWO SA informuje, że Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt b RODO. Każdy Kupujący ma prawdo do informacji na temat swoich danych zgromadzonych w przez Organizatora, jak i prawo do korekty, zablokowania i usunięcia tych danych. Kupujący ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§4
Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej atrakcji turystycznej Kolejkowo nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. KOLEJKOWO SA nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. KOLEJKOWO SA nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. KOLEJKOWO SA nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 4. Wszystkie informacje na temat warunków wstępu, cennika oraz godzin pracy atrakcji turystycznej Kolejkowo opublikowane zostały na stronie www.kolejkowo.pl
 5. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej atrakcji turystycznej Kolejkowo.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Dowiedz się więcej w Polityce Prywatności.